Impressum


Königlich Belgisch-Deutsche Gesellschaft G.o.E. – Société Royal Belgo-Allemande Bruxelles a.s.b.l. – Koninklijk Belgisch-Duitse Vereniging v.z.w.
1, Avenue de la Renaissance, b. 13, 1000 Bruxelles/Renaissancelaan 1, bus 13, 1000 Brussel
e-mail : info@srbab.be Tel : 02 739 62 67
Facebook : Belgisch-Deutsche Gesellschaft – Société Belgo-Allemande, Website: www.srbab.be
IBAN: BE39.0689.0177.9119, BIC: GKCCBEBBXXX